Salvemos a Atención Primaria.

Atendendo a Lei 7/2015, de Iniciativa Lexislativa Popular e participación cidadá, a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, vai presentala no Parlamento Galego.

O Estatuto de Autonomía, outorga as competencias no desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica en materia de sanidade interior; así, despois das dúas modificacións feitas polo PP da Lei Galega de Saúde (2008), entendemos que o desmantelamento da AP provocado polos 13 anos do Sr. Feijoo (e 4 conselleira/os de sanidade) non pode seguir producíndose, e por iso, solicitamos ao Parlamento de Galicia que acepte e tome en consideración esta Proposición de Lei; unha vez cumpridos os trámites legais, incluída a recollida de 15.000 sinaturas debidamente autentificadas, se publique conforme ao artigo 123 do Regulamento dá Cámara para a súa toma en consideración no Pleno e subseguinte tramitación parlamentaria.

O Sistema Sanitario Galego arrastra unhas debilidades, que se agravaron durante a pandemia: falta de accesibilidade, longas listas de agarda, indubidable fatiga do persoal ou a escasa participación da cidadanía no sistema. O obxectivo da Proposición de Lei é “a implantación dunha serie de medidas para revitalizar e fortalecer a AP”:

“O Sistema Sanitario Galego arrastra unhas debilidades, que se agravaron durante a pandemia”

Establécese a atención presencial ao paciente nas consultas. Só se o paciente opta voluntariamente por ser atendido de forma telemática, poderase levar a cabo a consulta por outros medios (humáns, non máquinas).

Establécense unha serie de medidas para fixar uns mínimos razoables de dispoñibilidade de centros e persoal para salvagardar a debida calidade de atención aos pacientes. Obrigación de ofertar, como mínimo, unha convocatoria de prazas anual. Recuperación dos consultorios periféricos. Adecuar as plantillas de persoal ás necesidades da poboación e cunha atención de calidade. No caso das consultas médicas establecerase un máximo de 30 consultas diarias. Ofertar aos nova/os especialistas contratos estables. Garantir unhas condicións laborais dignas, que acaben coa precariedade e a inestabilidade do persoal e que permitan recuperar ao que decidiu traballar en lugares diferentes da Galiza.

Recuperación das Xerencias de Atención Primaria en cada Área Sanitaria, con orzamento propio e capacidade de xestión autónoma.

Recuperación e posta en marcha das competencias dos Consellos de Saúde de Área Sanitaria e do Consello de Saúde de Galicia. Órganos de participación democrática na xestión das Áreas Sanitarias.

“O persoal dos Centros de Saúde, Consultorios Periféricos e PAC, deberán poder garantir unha atención de calidade e con plena capacidade resolutiva”

O persoal dos Centros de Saúde, Consultorios Periféricos e PAC, deberán poder garantir unha atención de calidade e con plena capacidade resolutiva. A composición das plantillas serán definidas polos Plans de Saúde de Área Sanitaria. Para que o servizo sexa integral, os Centros de Saúde deben contar con profesionais que cubran toda a asistencia sanitaria: Psicóloga/os Clínicos, Logopedas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Traballadora/es Sociais, etc.

Adecuar os Servizos de Ambulancia ás necesidades e demandas de atención e traslado urxente.

Acabar coas Listas de Agarda na AP. Garantizarase que o tempo de espera para recibir atención nos Centros de Saúde non superará as 48 horas para consultas normais e 24 horas para a demanda urxente.

As interconsultas e derivacións de pacientes aos especialistas hospitalarios, non pasarán por ningún filtro previo que alongue a espera da atención. Permitir que á/os Médica/os de AP remitan aos pacientes que consideren á consulta urxente de cada especialidade sin ter que facer informe previo e a demora conseguinte de varios días.

O Consello Técnico de AP de Galicia será o garante de que o Novo Modelo de AP de Galicia sexa o que termine co desmantelamento e privatización do Sistema Sanitario Público Galego. De nós depende!

Dr. Xosé M.ª Dios Diz, médico especialista de AP de Outes

Dr. en Medicina. Máster en Xeriatría. Licenciado en Medicina Xeriátrica. Médico especialista de Atención Primaria de Outes. Plataforma SOS Sanidade Pública.