“Ponteareas Saudable” acusa ao Concello de presentar un plano falsificado ante Patrimonio

Na licenza de construción dun Centro de Transformación eléctrica

Ponteareas | A asociación de veciños “PONTEAREAS SAUDABLE”, aparte do adecuado recurso ante o departamento de Patrimonio Cultural, estudia denuncias contra a Alcaldesa de Ponteareas e a arquitecta municipal tanto xudicialmente como no Colexio de Arquitectos de Galicia.

No plano da parcela presentado elimínase a actual Central Térmica de Biomasa e colócanse no seu lugar unhas árbores.

O concello de Ponteareas minte ademáis ante Patrimonio presentando un proxecto de Caseta de transformación eléctrica, imprescindible para a Central térmica de biomasa, como si fose necesario para a Residencia de maiores.

Aclaracións Complementarias
Tal e como denunciou no seu día a ASOCIACION de VECIÑOS “PONTEAREAS SAUDABLE” o Concello de Ponteareas outorgou a licenza de construción dun Centro de Transformación eléctrica á Compañía Sestelo Expediente para dar servizo á planta de Biomasa sen o preceptivo informe de patrimonio.

Isto despréndese, da copia do expediente, da que nos deu traslado o xulgado do Contencioso nº 2 de Pontevedra o día 9 de febreiro de 2022. Xa que no mismose atopa o escrito de data 21 de outubro de 2021 que a alcaldesa de Ponteareas remitiu ao Servizo de Patrimonio Cultural que di:

“Xunto teño aben remitirlle proxecto presentado pola empresa CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO E CÍA, SA e redactado polo enxeñeiro técnico industrial don José L. Giraldez Cortegoso, relativo a instalación de LMTS e CTC na parcela de referencia catastral 1097018NG4619N0001HT situada na rúa Santa Ana, asi como informe emitido pola arquitecta municipal doa Julia Chamosa Martín e plano estado actual e plano proposta, xa que na parcela onde preténdense realizar as actuacións atopase un hórreo, a fin de que por parte dese organismo concédannos a correspondente autorización.”

E aporta como documentos dous planos emitidos a oficina técnica do Concello de Ponteareas que dirixía pola arquitecta municipal Julia Chamosa Martin, un como plano actual e outro coa proposta.

Pois ben, o Concello de Ponteareas, ademais de solicitar o permiso de patrimonio cando xa outorgaran a licenza de obra o 24 de agosto de 2021 (dous meses antes) trala denuncia que fixemos. Os planos que agora aportan son falsos , xa que neles non aparece a Central Térmica de Biomasa que o Concello construíu en devanditos terreos, e pola que nunca pediu permiso ao Servizo de Patrimonio Cultural.

Xa na Acta da sesión ordinaria do pleno municipal do Concello de Ponteareas do 21 de maio de 2019 Expediente 3719/2019 que aprobou a construción da Central Térmica de Biomasa existía un informe vinculante da arquitecta municipal que dicía:

“  edificio do Centro Social sito na rúa de Oriente nº 12, catalogado segundo as NNSS do 1995, élle de aplicación a Ordenanza 5 de só urbano de interese cultural dá Ordenación provisional vixente e tamén está catalogado non PXOM en tramitación, polo que as obras dás acometidas nos ditos edificios necesitarán a autorización dá Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dá Xunta de Galicia”.

O Concello de Ponteareas falsifica un plano para ocultar ao Servizo de Patrimonio Cultural a existencia dunha Central térmica de Biomasa na parcela que afecta ao Centro Social e ao hórreo xa que nunca solicitou o permiso.

Tamén o acordo da Xunta de Goberno de data 14 de xuño de 2021 ; expediente núm.: 3786/2021 no punto pimero sinala que:

“Primeiro: O Concello de Ponteareas está executando unha rede de calor no seu término municipal. O elemento principal da referida rede é a nave ou centro de calor, que é a instalación que subministra a auga quente ao sistema mediante a combustión de biomasa. O referido centro de calor necesita subministro eléctrico, que non pode ser servido de xeito automático pola empresa subministradora CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO (A36000016).

Isto é debido a que ou resto de edificios contidos na mesma parcela catastral teñen unha potencia instalada que non permite a conexión á rede eléctrica do centro de calor. En conversas coa referida compañía distribuidora, se chega á conclusión de que ou xeito de solucionalo é a través dá instalación dun novo Centro de transformación e manobra (CTM) na rúa Santa Ana (pódese atopar ortofoto coa localización exacta do CTM).”

Isto demostra , non só, a existencia dunha Central Térmica de Biomasa instalada na mesma parcela , senón que a única finalidade do Centro de transformación é dar servizo á Central Térmica instalada, xa que o resto dos edificios non o necesitan neste momento.

O Concello de Ponteareas oculta tamén ao Servizo de Patrimonio Cultural os auténticos fins do Centro de transformación eléctrico. O equipo de avogados da ASOCIACION de VECIÑOS “PONTEAREAS SAUDABLE”, ademais de presentar xa a correspondente denuncia no Departamento de Patrimonio Cultural e solicitar a anulación do permiso outorgado pola falsificación de documento publico, están estudando novas denuncias contra a Alcaldesa de Ponteareas e a arquitecta municipal tanto judicialmente como no Colexio de Arquitectos de Galicia .