Concello de Ponteareas sanciona á empresa concesionaria polo peche das gasolineiras municipais

Abrirase expediente de extinción do contrato e restablecerase o servizo no menor prazo posíbel

Ponteareas | O Concello de Ponteareas vén de sancionar á empresa adxudicataria da xestión de dúas gasolineiras de titularidade municipal por cesar de maneira inxustificada a prestación do servizo.

Deste xeito resólvese o expediente aberto en marzo tras detectar o peche das dúas estacións, incorrendo a empresa nun incumprimento dunha condición esencial do contrato, que sinala que as gasolineiras deberán permanecer abertas ao público todos os días do ano con atención de persoal, non automatizado, nun horario mínimo de 07.30 a 23.30 horas.

A empresa adxudicataria, que amosaba acreditada solvencia e experiencia no sector ao dispoñer de máis estacións de servizo en Cataluña, abonou por adiantado dous anos de canon por un importe de 360.000 euros. Porén, tras o peche das gasolineiras da estrada de Mondariz e da estrada das Neves asegurou que se trataba dun feito puntual por problemas conxunturais que tiñan previsto resolver en breve prazo.

Nese momento o Concello iniciou a tramitación do expediente que leva agora a unha sanción económica de 6.000 euros por dúas infraccións moi graves de incumprimento de contrato.

“Tras as sancións continuaremos defendendo e protexendo os intereses municipais e públicos e abriremos un expediente de extinción de contrato para restablecer o servizo á maior brevidade posíbel”, explica a alcaldesa, Cristina Fernández. Unha vez resolto este expediente o Concello procederá a adxudicar o servizo á empresa que quedou en segundo lugar na licitación do servizo, que deberá ingresar novamente o canon.

As estacións de servizo datan do ano 1992 e foron adxudicadas a dúas empresas por un período de 25 anos, cun canon a pagar ao Concello de 0,45 céntimos por litro. Concluído o prazo, unha das adxudicatarias recorreu aos tribunais alegando a existencia de prórroga do contrato por dez anos máis para impedir unha nova licitación e continuar co servizo.

O Concello opúxose por ser contrario ás normas e porque, ademais, a anterior adxudicación prexudicaba economicamente ao Concello ao estar suxeito a un canon esaxeradamente baixo.

Os tribunais resolveron a favor do Concello e no ano 2022 procedeuse á nova licitación resultando adxudicataria a empresa Vilalta Corporación S.A. O novo canon establecido co novo contrato é de 4,50 céntimos por litro fronte aos 0,45 céntimos anteriores, é dicir, multiplicouse por 10 o que a adxudicataria debe abonar ao Concello, o que implica un grande incremento nos ingresos para as arcas municipais que pasan dunha media de 18.000 euros ao ano na etapa anterior a 180.000 na actualidade. Ademais, o novo contrato inclúe a instalación dunha infraestrutura de recarga eléctrica, outra de gas e a mellora estética das instalacións.