Mos remodelará a contorna da Igrexa de Pereiras

Cun prazo de execución de 6 meses e un orzamento de 831.672,27 €.

Mos | A alcaldesa de Mos e candidata á Alcaldía polo PP mosense, Nidia Arévalo, presentou esta mañá proxecto de remodelación da contorna da igrexa de San Miguel de Pereiras xunto co alcual concelleiro de goberno da parroquia e número 4 da candidatura popular dos vindeiros comicios electorais, Leo Costas.

Arévalo e Costas informaron de que xa se iniciaron os trámites e conversas co Bispado para poder levar a cabo este fermoso proxecto incluído no programa electoral para a lexislatura 2023-2027 do PP de Mos.

Os traballos que se desenvolverían consisten na pavimentación do ámbito, reformulo de instalacións urbanas, así como a substitución da rede de iluminación pública, a adecuación da rede de pluviais, o soterramento da rede eléctrica e rede telefónica, axardinamento e arboledo, así como a dotación de mobiliario urbano.

O ámbito de actuación está formado pola contorna inmediata da igrexa de San Miguel de Pereiras, onde conflúen a estrada Tameiga-Pereiras e o camiño de Pazos, do que se inclúe no ámbito do proxecto un tramo de 165 metros de lonxitude do mesmo; así como o “torreiro” ou chaira na contorna inmediata do atrio da igrexa, onde se sitúan o cruceiro e a fonte; e parte da superficie da parcela situada ao Leste do torreiro, nun nivel inferior. A superficie total do ámbito é de 5.815,89 m2.

Con este proxecto preténdese priorizar o uso peonil do espazo público, convivindo co automóbil, xerando espazos e anchuras suficientes e adecuadas para os usuarios, tanto para estancia como para desprazamentos, incrementando a comodidade e a seguridade.

Exponse a plataforma única como solución idónea de convivencia entre o vehículo e o peón e como formulación óptima do espazo público priorizando o uso peonil. Búscase aproveitar os recursos existentes no ámbito como estratexia produtiva, conservando instalacións existentes de iluminación pública, rede de pluviais, firmes existentes etc.

E reducir a velocidade de circulación do tránsito rodado a 30 Km/h co fin de aumentar a seguridade peonil e permitir, deste xeito, a prioridade do peón neste espazo público e a súa convivencia co vehículo. e) e establecer limitacións físicas ao tráfico rodado mediante tratamentos de pavimentos, situación estratéxica de arboledo e mobiliario urbano, como medidas de acougado de tráfico co fin de que actúen como elementos disuasorios para o condutor.

O deseño da iluminación farase priorizando as zonas peonís, en consonancia co carácter da nova intervención, iluminando as zonas de tránsito peonil en maior medida que as zonas de tránsito motorizado.

Proxectaranse espazos públicos de calidade como zonas de esparexemento e estancia, con adecuado nivel de mobiliario urbano e axardinamento, vinculados aos elementos singulares como a ermida de San Eleuterio e o cruceiro, aproveitando a intervención para poñelos en valor.

Priorizarase a accesibilidade e a eliminación de barreiras arquitectónicas no deseño urbano e a súa materialización construtiva. E incorporarase vexetación como arborizado e zonas verdes como elemento de cualificación do espazo público, xerando zonas de sombra e permitindo unha percepción do espazo público menos dura.

Proponse a plataforma única como solución idónea de convivencia entre o peón e o vehículo, desdibujando os límites entre a zona de peóns e a zona de paso de vehículos, permitindo deste xeito que os viandantes poidan apropiarse da zona de tránsito motorizado propio da contorna rural no que se intervén, conseguindo, desta maneira, un espazo urbano accesible.

Na primeira zona do ámbito, na contorna inmediata do atrio da igrexa de San Miguel de Pereiras, denominado Torreiro, resólvese a diferenza de cota entre a plataforma do cruceiro, o camiño de Pazos, e a parcela veciña, de ata 3,00 metros de altura no punto máis desfavorable, mediante un muro de contención de formigón que se proxecta co fin de minimizar o seu impacto visual desde o vial e desde a devandita parcela, establecendo para iso dous grandes xardín con céspede e flores con pendente transversal, un deles situado a cota do Torreiro, cun banco corrido de formigón, con iluminación a base de tiras led e plantación de freixos de gran porte e especies arbustivas.

O segundo xardín con céspede e flores situarase ao pé do muro de contención, con plantación de hiedra co fin de tupir o muro. Este ámbito do Torreiro proponse de uso peonil cunha pavimentación a base de formigón fratasado mecanicamente e posterior fresado en plataforma única, con xuntas abertas de 4 cm de ancho con plantación de céspede cada 2 metros, limitando a circulación de vehículos ao vial camiño de Pazos de 6,00 metros de ancho en dobre sentido do mesmo material, marcado sutilmente mediante xuntas de retracción a base de corte con disco de diamante cada 0,50 metros.

Deste xeito, a totalidade da superficie deste ámbito do Torreiro exponse peonil e vinculada á igrexa, delimitando a zona de tránsito de vehículos ao camiño de Pazos, establecendo un filtro vexetal a base de plantación de arces de Montpellier en alcorques circulares. A superficie de pavimento situada entre a entrada ao atrio da igrexa, o
cruceiro e a fonte de granito, matízase mediante a colocación de pezas irregulares de granito pardo de 15 cm de espesor embebidas no pavimento de formigón, establecendo unha alfombra de respecto sobre estes tres elementos, na que se instalará un sistema de iluminación a base de uplights que iluminarán o muro pétreo do ámbito, o cruceiro e a fonte.

Na zona Este de o Torreiro proxéctase un espazo en plataforma única con tratamento de alameda, cunha superficie central a base de pavimento brando de jabre estabilizado. Do mesmo xeito, no espazo do Torreiro situado máis ao sur, exponse unha zona de estancia mediante unha superficie de jabre estabilizado vinculada ao local parroquial, establecendo dous xardíns con céspede e flores perimetrais situados ao pé do muro pétreo do atrio da igrexa e ao pé do muro do cemiterio, co fin de plantar arboledo de gran porte no primeiro e
hiedra no segundo co obxectivo de tupilo e iluminalo con uplights.

No local parroquial prevese illar e impermeabilizar a cuberta, instalando posteriormente unha nova envolvente en fachada e cuberta practicable a base de establecido de madeira de cedro, cunha rampla de acceso do mesmo material para salvar a diferenza de cota de 70 cm de maneira accesible.

Ademais do pavimento a base do establecido de madeira de cedro substituirase a varanda existente instalando unha nova varanda de vidro, xerando deste xeito un miradoiro sobre o bosque do “penedo da cova” e sobre a parcela veciña, onde está previsto que se celebre a festa parroquial en honra a San Miguel de Pereiras.

Proxéctase unha pérgola sobre o devandito miradoiro a base de estrutura tubular metálica e lamas de madeira de cedro con iluminación lineal led, co fin de xerar unha zona de sombra sobre a zona de estancia descrita, achegando vexetación á mesma mediante plantación de glicinias no xardín con céspede e flores previsto ao pé do muro do cemiterio.

Na segunda zona do ámbito, a parcela ao Leste situada a unha cota inferior do Torreiro, exponse unha superficie de aglomerado asfáltico con uso previsto de aparcamento na que se celebrará a festa parroquial en honra a San Miguel de Pereiras. Debido á pronunciada pendente existente na rasante da parcela, prevese realizar un desmonte ao pé do novo muro de contención do Torreiro co fin de xerar unha plataforma cunha pendente suave de non máis do 2%.

Perimetralmente a este espazo central descrito, proxéctanse unhas xardineiras lineais con plantación de arboledo de gran porte con uplights e balizas para a iluminación do mesmo. Na terceira e última zona do ámbito, consistente no vial público camiño de Pazos, exponse con plataforma única de 10 metros de ancho e tratamento de pavimento uniforme a base de formigón fratasado mecanicamente e posterior fresado con xuntas abertas de 4 cm de ancho e plantación de céspede cada 2 metros, limitando a circulación de vehículos do ámbito unicamente ao corredor central de 6,00 metros de ancho en dobre sentido do mesmo material, marcado sutilmente mediante xuntas de retracción a base de corte con disco de diamante cada 0,50 metros.

A zona de rodadura delimítase a base de plantación de arces de Montpellier en alcorques circulares e farois lined con columna SVT de Setga. A diferenza de cota entre a plataforma do Torreiro e o camiño de Pazos, de ata 3,00 metros de altura no punto máis desfavorable, resólvese mediante un muro de contención de formigón que se proxecta co fin de minimizar o seu impacto visual desde o vial, establecendo para iso dous grandes xardín con céspede e flores con pendente transversal, un deles situado a cota do Torreiro, cun banco corrido de formigón, con iluminación a base de tiras led e plantación de freixos de gran porte e especies arbustivas.

O segundo xardín con céspede e flores sitúase a cota do vial camiño de Pazos, no que se prevé plantar especies arbustivas e hiedra xaponesa co fin de que tupa o muro de formigón e minimice o seu impacto visual. No extremo Leste do muro de contención de formigón proxéctase, como remate do mesmo, unha bancada de formigón con iluminación a base de tiras led ocultas.

No marxe oeste deste ámbito proxéctase unha zona de estancia aproveitando o ensanche do vial que se produce á altura do local veciñal, cun xardín con céspede e flores lineal con plantación de freixos de gran porte, instalación de bancos de formigón con iluminación oculta a base de tiras led e bordo de zona de rodadura delimitada por alcorques circulares e arces de Montpellier iluminados con uplights.

Esta obra tería un prazo de execución de 6 meses e un Orzamento de Execución Material de 831.672,27 €.