Arbo executará o proxecto de urbanización do Camiño da Bouza

Cunha achega da Deputación de Pontevedra por importe de 199.466,87 € (IVE incluído)

Arbo | O Concello de Arbo recibe unha achega da Deputación Provincial de Pontevedra, de acordo as bases publicadas no BOPPO nº 230 de 27 de decembro de 2021, pola que se convocan as bases reguladoras e convocatorias do Plan Provincial de obras e servizos (Plan Concellos 2022-2023), dentro da Liña 1 – Investimentos., para a actuación denominada “Urbanización Camiño da Bouza”.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 199.466,87 € (IVE do 21% incluído que ascende a 34.618,22 €) e as obras van que van a ser licitadas a través da plataforma de contratación do Estado, nas vindeiras semanas, cun prazo de execución de 3 meses.
As obras desenvólvense no camiño dá Bouza, no núcleo urbano de Arbo.

Actualmente existe un camiño escasa anchura, con estreitamentos nos que a anchura non chega ao 2,5m. As redes de servizos existentes atópanse en mal estado debido á súa antigüidade, con excepción dalgún tramo puntual da rede de abastecemento. As redes de telecomunicacións, rede eléctrica e iluminación son aéreas, coa presenza de postes ao longo de todo o vial – informa o alcalde. Horacio Gil

Inclúense as seguintes actuacións: Demolicións e escavacións, executaranse muros de pedra con pedra do país para a contención do vial e para a reposición dos existentes nas parcelas afectadas. A altura máxima dos muros é de 2m, medidos desde a rasante ao terreo natural. Melloras na rede de abastecemento e saneamento.

Realizarase mellora de pluviais e rea reposición dunha rede de rega existente. Mellora nas luminarias. Proxéctase unha canalización para a rede eléctrica e rede de telecomunicacións composta por tubos de PE corrugado de diámetro 63mm e as súas correspondentes arquetas.

O Concello conta coa concesión de subvención no marco do Plan Provincial de obras e servizos (Plan Concellos) 2022-2023, dentro da Liña 1 – Investimentos – ANUALIDADE 2023, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Urbanización Camiño da Bouza”, por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial do día 2 de decembro de 2022, recibida a través da sede electrónica do Concello de Arbo o 05/12/2022 14:51 ( Núm. rexistro entrada: 2022-E-RC-1945).