A Xunta de Galicia comprométese co tecido agrario da provincia de Ourense

O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 27 de marzo

A Teixeira | Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, desprazouse ao Concello da Teixeira para visitar a adega ‘Adega Vella’; cuxa explotación de viñedo foi beneficiaria das axudas da Consellería do Medio Rural para apoiar a creación de empresas de agricultores mozos, concretamente, con 45.000 euros, e para plans de mellora, neste caso case con 30.000 euros.

O delegado territorial lembrou que se amplía o prazo de presentación de solicitudes destas axudas da Xunta para apoiar os investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas de agricultores mozos e para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Deste xeito, os interesados teñen ata o vindeiro 27 de marzo para presentar as solicitudes para estas achegas, que contan cun orzamento de 38,8 millóns de euros.

Na provincia de Ourense, estas axudas beneficiaron en 2022 109 iniciativas cun importe total de preto 5,33 millóns de euros. Máis de 2,7 M€ para a creación de empresas de agricultores mozos; máis de 1,3 M€ para apoiar os investimentos nas explotacións agrarias; e 420.000 euros para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

Gabriel Alén explicou que estas axudas teñen como obxectivo garantir a continuidade do tecido agrario, así como incrementar a competitividade das explotacións mediante a súa modernización. Trátase dunha das ordes máis destacadas da Consellería, tanto polo seu importe como polo número de beneficiarios. Ademais, cabe indicar que a liña de incorporación de mozos está integramente financiada co Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI), mentres que as outras dúas liñas están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

Con esta liña de achegas búscase mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción co obxectivo de mellorar a competitividade. Ao mesmo tempo, procúrase acadar un rexuvenecemento da poboación activa agraria e o fomento do emprego neste sector, con especial consideración cara ás mulleres, co fin último de fixar poboación no rural.

A repartición do orzamento total de 38,8 millóns de euros farase do seguinte xeito: 20,5 millóns irán destinados a plans de mellora, 16,5 millóns investiranse na incorporación de mozos á actividade agraria e 1,8 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Así, no conxunto, o orzamento desta orde de axudas increméntase nun 3,5 % con respecto ao da convocatoria anterior. Ademais, ao igual que na pasada convocatoria, resérvase un 10 % do orzamento para as persoas solicitantes que estean incluídas no desenvolvemento dun proxecto de aldea modelo ou polígono agroforestal.

Actividades subvencionables
No que se refire ás achegas para a incorporación de mozos ao agro, poderán beneficiarse delas persoas con máis de 18 anos que non teñan cumpridos os 41 na data de presentación da solicitude. Deben comprometerse, ademais, a manter a actividade durante un mínimo de cinco anos.

Subvencionaráselles a execución do plan empresarial cunha contía básica establecida en 25.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

Os beneficiarios desta liña -correspondente á creación de empresas para as persoas agricultoras mozas- estarán exentos da achega de garantías. Deste xeito, os solicitantes que reciban axuda para incorporarse á actividade agraria non terán que presentar unha garantía do 100 % do importe a aboar no pagamento a conta nin verse sometidos a controis a posteriori, quedando só obrigados a verificar a conformidade do seu plan empresarial e o control de permanencia de 5 anos. Así, a axuda terá carácter de pago a tanto alzado e concederase pola execución do plan empresarial ou plan de negocio que terá unha duración de 24 meses.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30 % dos custos elixibles, entre os que se atopan os investimentos para a creación ou reforma de instalacións, a compra de construcións en desuso ou a adquisición de maquinaria que contribúa a aumentar a competitividade da explotación.

Esa porcentaxe do 30 % poderá incrementarse ata un máximo do 50 % en función de criterios como o feito de ter entre 18 e 40 anos e ter concedida unha axuda para incorporación de mozos, en caso de investimentos de carácter colectivo, de actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica, entre outros.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.