A Cañiza aproba os festivos locais de 2024

Así como tres convenios coa Deputación de Pontevedra

A Cañiza | Ás 9.00 horas deste 28 de setembro celebrouse a sesión plenaria de carácter ordinario na que, na súa parte resolutiva, se fixaron os festivos locais para 2024, establecendo como tales os días 20 de maio (Romaría das Pascuillas) e o 15 de outubro (Santa Teresa).

Ademais, aprobouse un Convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para desenvolver varias actuacións encamiñadas a continuar transformando dixitalmente e modernizando a administración local. Un convenio dirixido aos Concellos con poboación inferior aos 20.000 habitantes, enmarcado nas liñas de fondos europeos de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Tamén se aprobou o Convenio coa Deputación Provincial para levar a cabo no Concello o proxecto “iluminación Exterior Sostible XV. Instalacións de alumeado público eficiente e intelixente”. Un proxecto financiado a través das axudas do IDAE do Ministerio de Reto Demográfico (Programa DUS 5000).

O Proxecto contempla actuacións en 109 luminarias das 1993 totais existentes en todo o Concello, substituíndo 93 luminarias por novas de tecnoloxía LED. Actuacións en 7 cadros de mando, os cales van ser reformados para adaptalos á normativa vixente e instalación dun sistema de tele xestión nos cadros de mando que permitirá obter e xestionar información detallada sobre consumos, mantemento e fluxos luminosos. Con esta actuación disminuirase a potencia de 58,12 kW a 30,68 kW.

Sobre este tema, o alcalde apuntou que “levamos traballando nesta actuación que agora comeza a visibilizarse dende finais do ano 2019”. Unha actuación cun investimento de 117.862,03 €, dos que o IDAE subvenciona o 85 %, un total de 100.182,72 €, a Deputación 0 8 %, aportando un total de 9.428,96€ e o Concello o 7 %, un total de  8.250,35 €.
Noutro punto da Orde do Día acordouse  a aprobación dunha 1ª Adenda ao Convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello para a execución do Proxecto de recuperación do entorno da antiga Ponte das Achas.

A cláusula novena deste convenio establece que a vixencia do mesmo se extende ata o 31 de decembro de 2023, sendo prorrogable coa conformidade expresa das dúas partes. Entendendo que na actualidade estas obras non poderán rematarse nesta data, a través da sinatura desta Addenda, prorrógase a entrega  ao uso público no prazo de vixencia ata decembro de 2024.

Unha vez rematadas as obras, todo o tramo reformado de viais, beirarrúas e a propia Ponte de Achas pasará a titularidade municipal, pasando a formar parte do noso Inventario de Bens.

As obras de mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil no trazado antigo que discorre sobre a Ponte, conta cun orzamento de 411.015,58 euros, dos que a Deputación achega o 70 % , 287.710,91 €, e o Concello o 30 % restante, 123.304,67euros, en dúas anualidades.